مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Business GBL - G SUITE by Google Cloud
26 Email Accounts included
Upgradable upto 49 Email Accounts
30GB Storage per Account
Email, Chat, Productivity Apps, Cloud Storage and other Collaboration tools powered by Google Cloud

Enterprise GBL - G SUITE by Google Cloud
50 Email Accounts included
Upgradable upto 200000 Email Accounts
30GB Storage per Account
Email, Chat, Productivity Apps, Cloud Storage and other Collaboration tools powered by Google Cloud

Personal GBL - G SUITE by Google Cloud
1 Email Accounts included
Upgradable upto 5 Email Accounts
30GB Storage per Account
Email, Chat, Productivity Apps, Cloud Storage and other Collaboration tools powered by Google Cloud

Starter GBL - G SUITE by Google Cloud
6 Email Accounts included
Upgradable upto 25 Email Accounts
30GB Storage per Account
Email, Chat, Productivity Apps, Cloud Storage and other Collaboration tools powered by Google Cloud

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.207.134.98) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution